redakcja@lab.media.pl +48 32 790 43 30
Laboratorium

Zastrzeżenia prawne

Copyright © 2011 Roble Sp. z o.o., ul. Misjonarzy Oblatów MN 3/1, 40-129 Katowice – wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie, utrwalanie, reprodukowanie bez pisemnej zgody Roble Sp. z o.o., nie jest dozwolone. Poniżej przedstawiono warunki korzystania z serwisu internetowego www.lab.media.pl, którego właścicielem i operatorem jest Roble Sp. z o.o.

Informacje, które zawiera niniejsza strona nie są wyczerpujące. Pomimo naszych starań, informacje zawarte na niniejszej stronie mogą się okazać niedokładne, nieaktualne lub nieodpowiednie, dlatego też nie mogą one mieć zastosowania i nie można ich odnosić do każdego przypadku i do każdej sytuacji. Biorąc powyższe pod uwagę nie możemy ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z jakichkolwiek niedokładności lub nieścisłości, co do informacji zawartych na przedmiotowej stronie.

Każda osoba korzystająca z niniejszej strony jest odpowiedzialna za przestrzeganie prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej. Kopiowanie niniejszej strony jest dozwolone, jeżeli zaistnieje taka potrzeba w trakcie jej przeglądania, z tym zastrzeżeniem, iż może być ona kopiowana jedynie dla osobistego użytku, w ilości, jaka wynika z celu uzasadnionego tym osobistym użytkiem. Każdy inne wykorzystanie niniejszej strony jest ściśle zabronione.

Używanie niniejszej strony jak i przesyłanie zawartych w niej informacji, a także stosowanie niniejszych warunków i zasad jest poddane prawu polskiemu. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszych warunków i zasad zostanie uznane przez prawo polskie, właściwy sąd lub uprawniony organ administracji, za nieważne, bezprawne lub niewywołujące skutków prawnych, w jakimkolwiek zakresie, ta część niniejszych warunków i zasad nie będzie miała zastosowania.W razie jakichkolwiek uwag bądź zapytań dotyczących działania niniejszej strony, prosimy o kontakt

Ochrona prywatności
Roble Sp. z o.o. szanuje prywatność Użytkowników strony i pragnie ją chronić. Niniejsza strona jest administrowana zgodnie z prawem polskim. Sądy polskie mają wyłączną jurysdykcję w przypadku wszelkich sporów wynikłych w związku z wykorzystaniem niniejszej strony. Strona www.lab.media.pl należy do Roble Sp. z o.o.

Pollab Logo LABportal
HTL